Zásady ochrany osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR


S účinnosťou odo dňa 25. 5. 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len „Nariadenie“).

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s  ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno:     klimazm s.r.o.
Sídlo:                             Lipová 105, 951 93 Topoľčianky    
Právna forma:           Spoločnosť s ručením obmedzeným   
Registrácia:                Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54335/N
IČO:                               50 167 448
Tel:                                 +421(0) 911 558 881                               
Mail:                               andrej.prikryl@klimazm.sk
(ďalej v texte zásad len ako „Prevádzkovateľ“ )

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko:     
Andrej Prikryl
Tel:                                 +421(0) 911 558 881    
Mail:                               andrej.prikryl@klimazm.sk
Doručovacia adresa:  Lipová 105, 951 93 Topoľčianky

 • kontaktná osoba, ktorá má dohľad  nad spracúvaním osobných údajov a je  oprávnená vybavovať žiadosti a poskytovať informácie k uplatňovaniu práv dotknutých osôb.
 • kontaktná osoba pre hlásenie bezpečnostných incidentov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Právnym základom spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách všetkých kategórií  sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

(objednávky)

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (obchodný zákonník, občiansky zákon, zákon o dani z príjmov….)
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, – podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR
 • ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

PREHLÁSENIE:

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie.
 • Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.

PLNENIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“/:

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME NA NASLEDOVNÉ ÚČELY:       

Informácie pre POUŽÍVATEĽOV INTERNETOVEJ STRÁNKY

1.1. INTERNETOVÁ STRÁNKA UMIESTNENÁ  NA DOMÉNE

Účely spracovania osobných údajov:
všeobecná administratíva internetovej stránky,
zabezpečenie nerušeného spojenia,
zabezpečenie pohodlného používania internetovej stránky,
vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Kategória dotknutých osôb: používateľ internetovej  stránky umiestnenej na doméne klimazm.sk

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: pri prístupe a používaní  internetovej stránky www.klimazm.sk  sú zhromažďované osobné údaje, ktoré prehliadač používateľa automaticky prenáša na  server internetovej stránky. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu návštevníka a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:
online identifikátor pridelený dotknutej osobe – IP adresa použitého koncového zariadenia,
údaje o aktivite na webovej stránke alebo preferenciách dotknutej osoby v online prostredí napr. dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru,
použitý prehliadač, prípadne  operačný systém,
názov poskytovateľa internetového pripojenia.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.
Spracovanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie  internetovej stránky,  a tým na účely  oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a  na  fungovaní internetovej stránky.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:poskytovateľ technickej správy internetovej stránky:  Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie internetovej stránky a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu internetovej stránky.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb: poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné  internetovú stránku navštíviť.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

1.2. KONTAKTNÁ MOŽNOSŤ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ STRÁNKY

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky ( klimazm@klimazm.sk , +421(0) 911 558 881) z dôvodu rýchleho elektronického kontaktu so spoločnosťou klimazm, s. r. o. alebo priameho kontaktu s kontaktnou osobou spoločnosti klimazm, s. r. o. Prevádzkovateľ spracúva na základe  oprávneného záujmu a  za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo,znenie zaslanej správy, ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:
– poskytovateľ dátových služieb,
– poskytovateľ telefónnych služieb,
– poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
– poskytovateľ technickej správy internetovej stránky: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií:
osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt
Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem prevádzkovateľa je poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

 1. Informácie pre OSOBY, KTORÉ PODALI ŽIADOSŤ ALEBO UPLATNILI SVOJE PRÁVA

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spôsob a formu spätnej reakcie:

             Odpovede na žiadosti a informácie sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť (písomne/elektronicky/ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ústne poskytovanie informácií je možné podmieniť preukázaním totožnosti dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osobných údajov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nereagovať elektronicky na správy bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Z tohto dôvodu je vhodnejšie žiadosti, v ktorých sú sprístupňované osobné údaje, vybaviť písomne do vlastných rúk, za účelom predísť situácii, kedy môže anonymná osoba vyžiadať chránené údaje o inej osobe.

Lehotu na vybavenie žiadosti:

             V zmysle § 29 ods. 3 nového ZOOÚ je lehota na vybavovanie žiadosti dotknutých osôb jednomesačná od doručenia žiadosti. Lehotu je možné predĺžiť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení musí byť dotknutá osoba informovaná spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ako objektívny dôvod  predĺženia lehoty možno podľa zákona považovať napríklad situáciu, keď zamestnávateľ vyžiada od dotknutej osoby doplnenie nejakých informácií k posúdeniu a vybaveniu jej žiadosti, pričom doplnenie požadovaných informácií nebude vybavené obratom. Rovnako tak výskyt bezpečnostných incidentov, ktoré na istý čas paralyzovali informačné systémy zamestnávateľa a pod.

 Transparentnú informáciu o zavedení a výške poplatkov:

             Za vybavenie žiadostí a poskytnutie informácií je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od žiadateľa poplatky s tým spojené. Žiadosti dotknutej osoby a informácie sa primárne vybavujú, resp. poskytujú bezodplatne. Primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady možno požadovať za druhú a ďalšiu kópiu dokumentov, ktorými zamestnávateľ plní žiadosť dotknutej osoby. Rovnako poplatok možno zaviesť aj za administratívne náklady na vybavenie žiadosti, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu. Zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ. Opakujúca sa povaha žiadosti je taká, ktorá sa týka tých istých osobných údajov ako aj toho istého uplatňovaného práva. Opakujúcu povahu žiadosti teda nemá žiadosť podaná napríklad k právu na prístup k osobným údajom, a potom žiadosť podaná k právu na výmaz tých údajov, ktorých spracúvanie bolo zistené na základe žiadosti o právo na prístup.

Vhodné opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osoby a opatrenia uľahčujúce výkon jej práv.

             Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vybaviť žiadosti online, pokiaľ túto možnosť uzná za najvhodnejšiu.

Výpočet práv. ktoré nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov priznáva dotknutým osobám:

             Tento výpočet práv je aplikovateľný, a dotknutá osoba si môže tieto práva u prevádzkovateľa uplatňovať len za splnenia zákonných  podmienok, ktoré sú ďalej v texte bližšie špecifikované. 

 1. Právo na prístup

             Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie uvedené v informačnej povinnosti.

             Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Uplatnené právo získať kópiu o osobných údajoch nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • Právo na opravu

             Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

       Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, a ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13ods.1písm.a)alebo § 16ods.2písm.a),na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.1a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.2,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

             Prevádzkovateľ nie je povinný spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe vymazať v prípade, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),

d) na  účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,

e) na uplatnenie právneho nároku.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

             Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 • Právo na prenosnosť

             Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

             Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

             Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

             Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

             Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

             Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

       Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osobe len na právnom základe súhlasu, je povinný dotknutým osobám zabezpečiť právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na inom právnom základe ako je súhlas dotknutej osoby, táto osoba nemá právo súhlas odvolať, keďže nebol ani poskytnutý.

V prípade pochybnosti o zákonnosti spracúvania  osobných údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov na  účely vymedzené v týchto informačných povinnostiach si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva (viď. matica právnych základov a práv dotknutých osôb), ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach vždy rozhodne prevádzkovateľ.

MATICA PRÁVNYCH ZÁKLADOV A PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB  

Právny základ spracúvaniaPráva dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Informovanie podľa čl. 13Informovanie podľa čl. 14Právo na prístup podľa čl. 15Právo na opravu podľa čl. 16Právo na výmaz podľa čl. 17Právo na obmedzenie podľa čl. 18Právo na prenosnosť podľa čl. 20Právo namietať podľa čl. 21Právo nebyť predmetom AIR podľa čl. 22
súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a)áno, zároveň je potrebné dotknutú osobu  upozorniť, že má právo kedykoľvek súhlas odvolaťánoánoánoánoánoáno, osobné údaje však musia byť spracúvané automatizovanenie; dotknutá osoba má však právo poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolaťnie, ak je spracúvanie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby
zmluvné a predzmluvné vzťahy čl. 6 ods. 1 písm. b)ánoánoánoánoáno, okrem prípadov, keď sú osobné údaje povinne archivovanéánoáno, osobné údaje však musia byť spracúvané automatizovanenienie, ak sú osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy s dotknutou osobou
zákonná povinnosť čl. 6 ods. 1 písm. c)ánonie, ak je spracúvanie stanovené v práve únie alebo členského štátu, v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osobyánoánoáno, okrem prípadov, keď sú osobné údaje povinne archivovanéánonienienie, ak je spracúvanie povolené právom unie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby
životne dôležité záujmy čl. 6 ods. 1 písm. d)ánoánoánoánoáno, okrem prípadov, keď sú osobné údaje povinne archivovanéánonienieáno, okrem prípadov, keď je spracúvanie povolené právom únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby
verejný záujem čl. 6 ods. 1 písm. e)ánoánoánoánoáno, okrem prípadov, keď sú osobné údaje povinne archivovanéánonieánoáno, okrem prípadov, keď je spracúvanie povolené právom únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby
oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f)ánoáno, okrem prípadu keď je pravdepodobné, že povinnosť znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľovánoánoáno, okrem prípadov preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokovánonieánoáno

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedené kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:      Andrej Prikryl
Tel:                                 +421(0) 911 558 881     
Mail:                               andrej.prikryl@klimazm.sk
Doručovacia adresa:   Lipová 105, 951 93 Topoľčianky

VZORY K UPLATNENIU PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

1. ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OÚ.
2. ŽIADOSŤ NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
3. ŽIADOSŤ NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
4. ŽIADOSŤ NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
5. ŽIADOSŤ NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
6. ŽIADOSŤ NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
7. ŽIADOSŤ, ABY SA NA MŇA NEVZŤAHOVALO AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE


MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci, spolupracovníci a sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

.