Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje postup SZČO Andrej Prikryl, so sídlom Lipová 105, 951 93, Topoľčianky, Slovenská republika, IČO: 48221295, DIČ: 1121049886, zapísaný v Živnostenskom registri OÚ NR, č 43047372 (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady na tovare zakúpeného u predávajúceho. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 Zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného osobne na prevádzke, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na prevádzke ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky, telefonickej objednávky alebo osobným výberom Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky, osobného alebo telefonického potvrdenia objednávky Predávajúcemu tak sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.klimazm.sk prípadne osobne na prevádzke SZČO Andrej Prikryl.

 1. Článok I. 
  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku za tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 2. Článok II. 

  V prípade, že kupujúci objaví na dodanom výrobku počas záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, má právo na reklamáciu výrobku. Reklamáciu poskytnutej služby  uplatní  kupujúci nasledovne:

  1. e-mailom na adresu: klimazm@klimazm.sk
  2. písomným oznámením na adresu predávajúceho: Lipová 105, 951 93, Topoľčianky
  Miestom pre uplatnenie reklamácie tovaru  je prevádzka predávajúceho: Lipová 105, 951 93, Topoľčianky

  Reklamácia musí obsahovať tieto údaje:
  1. Kto reklamuje telefón,e-mail,meno,firma,adresa (Tieto údaje budu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej strane)
  2. Čo konkrétne reklamujete a ako sa to prejavuje
  3. Značka a typ klimatizácie
  4. Dátum montáže výrobku alebo dátum dodania služby.Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť faktúru alebo doklad o zaplatení výrobku. Do záručnej doby sa nezapočítava doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť dňom prevzatia nového tovaru. Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré obsahuje údaje o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho buď telefonicky, e-mailom alebo písomne doporučeným listom. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Začiatkom reklamačného konania sa berie deň doručenia písomného reklamačného formulára.
 3. Článok III. 
  Povrchové chyby výrobku je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, pred montážou, hlásiť predávajúcemu.Ak je na výrobku počas záručnej doby zistená vada, je predávajúci povinný zistiť, či sa jedná o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu.Ak je porucha na výrobku opraviteľná u zákazníka, je bezplatne opravená, pripadne bude objednaný náhradný diel alebo náhradná súčiastka. Neopraviteľný výrobok bude vymenený. Reklamácia spolu s odstránením poruchy bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona – a to v dĺžke 24 mesiacov alebo 36 mesiacov v závislosti od typu zariadenia odo dňa  predaja výrobku kupujúcemu. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a nemohol byť z uvedeného dôvodu používaný. Záruka sa na výrobok vzťahuje  za podmienky, že na výrobku bola vykonaná aspoň 1- krát servisná odborná prehliadka v bežnom kalendárnom roku počas záručnej doby. Kupujúci je povinný zabezpečiť na výrobku povinnú servisnú obhliadku a to najneskôr do 6. kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku počas trvania záruky (alebo ak sa písomne dohodne s predávajúcim inak). Ak v uvedenom termíne servisná obhliadka na výrobku nebude vykonaná, na výrobok sa nevzťahuje garantovaná záruka.
 4. Článok IV. 
  Záruka na výrobok sa vzťahuje len vtedy, ak bola montáž výrobku vykonaná predajcom alebo zmluvným servisným  subjektom (spoločnosťou disponujúcou Osvedčením o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č. 76/1998 Z.z. a č. 286/2009 Z.Z.). Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri montážach a servisných úkonoch a obhliadkach vykonaných inou montážnou firmou (s výnimkou zmluvného servisu) , ako aj za akúkoľvek inú škodu vzniknutú neodbornou montážou, vinou inej montážnej firmy. Záruka zároveň zaniká, ak bol na výrobku vykonaný neodborný servis a údržba (klimatizačné zariadenie smie servisovať len osoba s odbornou spôsobilosťou a musí o tom uviesť záznam do záručného listu.
 5. Článok V. 
  Záruka na výrobok sa vzťahuje len vtedy, ak je používaný iba na účel, na ktorý je určený a ktorý je popísaný v užívateľskej príručke alebo v návode na obsluhu a riadne udržiavaný a nie je nadmerne preťažovaný v rozpore s podmienkami uvedenými v návode. Záruka sa nevťahuje na výrobok, ak vada na výrobku bola spôsobená nesprávnym použitím. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou materiálu a chybou výroby. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné závady tovarov alebo iné závady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, chemickým vplyvom, neodvratnými životnými udalosťami: živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných  javov, ako napríklad prepätie v rozvodovej sieti.
 6. Článok VI. 
  Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce bežnej spotrebe alebo časti, ktoré sa bežne opotrebovávajú (napr. vybitie batérie, znečistené vzduchové filtre). Záruka na výrobok sa nevzťahuje, pokiaľ výrobok nebol pravidelne čistený a udržiavaný predávajúcim alebo zmluvnou servisnou spoločnosťou. Zároveň sa záruka nevzťahuje, ak výrobok bol udržovaný a čistený nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami alebo technikami (chemický alebo mechanický vplyv) alebo pri vniknutí tekutiny do klimatizačnej jednotky. Záruka sa nevzťahuje, pokiaľ bol výrobok chemicky alebo tepelne poškodený, mal zložený ochranný filter, má pozmenené, odstránené alebo nečitateľné údaje na výrobnom štítku, poškodené skrutky, alebo je poškodený pádmi, otrasmi alebo teplom.

Reklamačný formulár stiahnuť